CURSOS

CURSOS

 • CURSO DE INICIACIÓN AO TURISMO MARIÑEIRO NO ÁMBITO DE INFLUENCIA DO PNMTIAG. 16 horas
 • CURSO DE PESCA E TURISMO SOSTIBLE NO ÁMBITO DE INFLUENCIA DO PNMTIAG. 20 horas.
 • CURSO AVANZADO DE TURISMO MARIÑEIRO NO ÁMBITO DE INFLUENCIA DO PNMTIAG.2o horas.

 

CURSO DE INICIACIÓN AO TURISMO MARIÑEIRO NO ÁMBITO DE INFLUENCIA DO PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA (PNMTIAG). 16 horas.


CONTIDOS.

 • Sesión 1: O Turismo Mariñerio e o Parque Nacional.

   • O Turismo Mariñeiro: definicións e marco legal. Evolución do turismo. Exemplos.
   • O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: as 12 claves.
   • Exercicios prácticos.
 • Sesión 2: A Interpretación do Patrimonio.

   • Definición.
   • Bases: Recursos – audiencia – técnicas
   • Técnicas e principios metodolóxicos: a importancia da mensaxe.
   • Planificación interpretativa: obxectivos, recursos, destinatarios, programación e avaliación.
   • Exercicios prácticos.
 • Sesión 3: Plan interpretativo, a nosa visita guiada. Deseño dunha visita guiada.
 • Sesión 4: Coñecendo o Parque Nacional. Exemplo de visita guiada interpretativa nun arquipélago do PNMIAG + visita ás instalacións interpretativas do PNMTIAG.

METODOLOXÍA: participativa e orientada á posta en práctica dos coñecementos adquiridos.

FASES NAS QUE SE IMPARTÍU: MAR DAS ILLAS I E MAR DAS ILLAS II.

RESULTADOS CURSO MAR DAS ILLAS I.

RESULTADOS CURSO MAR DAS ILLAS II.


 

CURSO DE PESCA E TURISMO SOSTIBLE NO ÁMBITO DE INFLUENCIA DO PNMTIAG. 20 horas.

CONTIDOS.

 •  Sesión 1. Sostibilidade Pesqueira.
  • A crise ambiental e pesqueira.  Problemas ambientais na cadea alimenticia: lixo e parasitos.
  • Proxecto “Rede para a Recuperación dos Ecosistemas Mariños no PNMTIAG”
  • O noso océano, o noso futuro: un novo rumbo, o crecemento azul.
  • Os espazos naturais e o desenvolvemento sostible.
  • Exercicios e debate.
 • Sesión 2.  Xestión de especies de interese comercial
  • Xestión de especies e ciclos de vida: Equinodermos; Moluscos bivalvos venéridos, solénidos; Moluscos cefalópodos; Crustáceos; Peixes.
 • Sesión 3. A actividade pesqueira artesanal no ámbito do PNMTIAG.
  • A Pesca: artes de pesca empregadas.
   • O Marisqueo: útiles, equipos e técnicas de marisqueo.
  • Exercicios prácticos: elaboración e exposición en grupo dunha presentación sobre a pesca e/ou marisqueo artesanal como actividades sostibles. Argumentacións baseadas nos ciclos de vida, artes de pesca e normativa.
 • Sesión 4. Marcas de calidade e Boas prácticas.
  • Marcas de calidade.
  • Boas Prácticas no Sector Pesqueiro no ámbito do PNMTIAG:
  • Mesa de traballo: código de boas prácticas para a pesca e marisqueo sostibles.
 • Sesión  5. Sesión práctica, turismo mariñeiro en portos e as súas instalacións.

METODOLOXÍA: participativa e orientada á posta en práctica dos coñecementos adquiridos.

FASES NAS QUE SE IMPARTÍU: MAR DAS ILLAS II.

RESULTADOS


CURSO AVANZADO DE TURISMO MARIÑEIRO NO ÁMBITO DE INFLUENCIA DO PNMTIAG.2o horas.

CONTIDOS.

 • Sesión 1. O Turismo Mariñeiro, o Parque Nacional e a Interpretación do Patrimonio.
  • Novidades lexislativas.
  • Turismo Mariñeiro e o PNMTIAG: Evolución do turismo
  • Patrimonio natural e cultural máis salientable: ecosistemas e especies de interese para as actividades de turismo mariñeiro.
 • Sesión 2. Sostibilidade Pesqueira.
  • A crise ambiental pesqueira. Problemas ambientais na cadea alimenticia: lixo e parasitos.
  • O noso océano, o noso futuro: un novo rumbo, o crecemento azul.
  • Os espazos naturais protexidos e o desenvolvemento sostible.Sostibilidade Pesqueira.
 • Sesión 3. Xestión de especies de interese comercial e Boas prácticas.Xestión de especies e ciclos de vida.
  • Sostibilidade das artes de pesca.
  • Marcas de calidade.
  • Boas Prácticas no Sector Pesqueiro no ámbito do PNMTIAG.
 • Sesión 4. O Plan Interpretativo.
  • A Interpretación do Patrimonio: obxectivos, condicionantes e principios.
  • Plan Interpretativo. Metodoloxía e ferramentas.
 • Sesión 5. Práctica.
  • Metoloxía para a redacción do Programa Turístico ou Plan Interpretativo.

METODOLOXÍA: participativa e orientada á posta en práctica dos coñecementos adquiridos.

FASES NAS QUE SE IMPARTÍU: MAR DAS ILLAS III.

RESULTADOS.

mde