GUIAR AOS TURISTAS COMPUTARÁ PARA RENOVAR O PERMEX

GUIAR AOS TURISTAS COMPUTARÁ PARA RENOVAR O PERMEX

O novo decreto que regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueros e as algas -xa aprobado no Consello dá Xunta pero pendente de publicación no DOG-, prorroga o plan deste ano ata decembro do que vén.

No caso dos recursos específicos, a vixencia estenderase ata o último día do 2021. Mentres tanto, as cofradías e agrupaciones sectoriais terán que ir redactando os plans de traballo que, a partir da entrada en vigor do decreto, serán por tres anos. Os primeiros comprenderán o período do 2021 ao 202

Plan marisqueiro: explotación sostible

O obxectivo dos plans de marisqueo é garantir unha xestión sostenible dos recursos marisqueiros e das algas, tendo en conta aspectos medioambientais, económicos, sociais e de emprego. Esas follas de ruta polas que se guiarán as cofradías regularán medidas técnicas, horarios, réxime de uso das artes marisqueras e, se cadra, límites de capturas, capacidade e esforzo pesqueiro.

Ademais poderán incluír outras actividades separadamente dos labores extractivas, como pode ser o control das zonas, as actividades de semicultivo necesarias para mellorar a produción ou recuperar zonas e actividades de turismo mariñeiro.

Renovación de pérmex

Para renovar o permiso de explotación, as mariscadoras e mariscadores terán que acreditar actividade suficiente no ano anterior. Neste sentido, os días que dediquen a rareos, traslados, traballos de sementa, limpezas ou vixilancia poderán computar para xustificar a actividade mínima que se require para renovar o pérmex, sempre que así se especifique no plan de xestión aprobado.
O mesmo sucede coas xornadas que as productoras dedican a actividades de turismo mariñeiro si esas actuacións figuran no documento e se esas tarefas coinciden cun día de actividade extractiva. O xustificante deberá expedirlo a entidade titular do plan de xestión.

Máis información:

Noticia La Voz de Galicia.